Apie mus

Mūsų bendruomenės susikūrimo istorija prasideda nuo UAB „ Aternos“, adresu Joniškės g. 36, Klaipėda, bandymų įrengti krematoriumą bendrovės patalpose, kurios nutolusios 75 m. atstumu nuo daugiabučio gyvenamojo namo, esančio  Paupių   gyvenamojoje   teritorijoje. Vos pasklidus žiniai, kad kone Klaipėdos centre, atsiras krematoriumas, kur bus kremuojami mirusieji, aplinkiniai gyventojai  tvirtai išreiškė valią, jog tokios kaiminystės nepageidauja bei sukilo prieš šias statybas.  Buvo suburta  iniciatyvinė grupė. Surinkta daugiau nei 3500 gyventojų parašų. Didžiulis noras apsiginti nuo krematoriumo  kaiminystės  paskatino gyventojus susiburti bei įteisinti tai labai svarbiais   Paupių bendruomenei dokumentais.

Asociacija Paupių bendruomenė įsteigta 2017 m. rugpjūčio mėn. 31 d.

Asociacijos Paupių bendruomenės steigėjai: Regina Baguckienė, Rasa Stankūnienė, Rasa Arcišauskienė, Sigita Kurmelienė, Mindaugas Mintautas.

Po ypač atkaklios ir aršios kovos,   daugelio piketų, debatų, konferencijos “Ar vieta krematoriumui Joniškės gatvėje?” ir t.t. pavyko užkirsti kelią šiai veiklai Klaipėdos mieste.

Šiandien Asociacija Paupių bendruomenė apima teritoriją tarp Joniškės gatvės – Liepų gatvės – Palanga -Klaipėda kelio E272 – geležinkelio gyvenančius, dirbančius ar kitaip su šia teritorija susijusius asmenis; palaiko tvirtus bendruomenės narių tarpusavio ryšius, skatina ir palaiko bendruomenės narių kultūrinę, švietimo ir soc. raidą bei pilietiškumą, viešina istorinius duomenis apie vietos teritoriją ir su ja susijusius asmenis, plėtoja ir palaiko ryšius su kitomis bendruomenėmis, siekia kurti saugią, sveiką ir patogią gyvenamąją aplinką, rūpinasi jos gražinimu.

Pagrindinės veiklos kryptys: gyventojų aktyvumo skatinimas, gyvenamosios aplinkos pritaikymas gyventojų poreikiams, kraštovaizdžio tvarkymas, laisvalaikio organizavimas gyventojams, sportinė veikla, neformalusis ugdymas, kultūrinis švietimas.

Įstatai

I. Bendrosios nuostatos  
Asociacija Paupių bendruomenė (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės                Viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
Asociacijos veiklos laikotarpis –    neribotas.
Asociacijos finansiniai metai – sausio mėn. 1 d.      –  gruodžio mėn. 31 d.                                                                                  

II. Asociacijos veiklos tikslai, sritys ir rūšys

 • Asociacijos veiklos tikslai:
  • Suburti teritorijoje tarp Joniškės gatvės – Liepų gatvės – Palanga-Klaipėda kelio E272- geležinkelio gyvenančius, dirbančius ar kitaip su šia teritorija susijusius asmenis;
  • Palaikyti tvirtus bendruomenės narių tarpusavio ryšius;
  • Teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą bendruomenės nariams;
  • Atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose bendruomenės interesus;
  • Konstruktyviai bendradarbiauti su Klaipėdos miesto savivaldybe, sprendžiant bendruomenės  problemas, tiesiogiai arba samdant kitus asmenis;
  • Skatinti ir palaikyti bendruomenės narių kultūrinę, švietimo ir socialinę raidą bei pilietiškumą;
  • Viešinti istorinius duomenis apie vietos teritoriją ir su ja susijusius asmenis;
  • Plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis bendriuomenėmis Lietuvoje bei užsienyje;
  • Siekti kurti saugią (glaudžiai bendradarbiaujant su teisėsaugos organais), sveiką ir patogią gyvenamąją aplinką, rūpintis gyvenamosios aplinkos gražinimu.
 • Asociacijos veiklos sritys ir rūšys pagal EVRK 2:
  • 47.99. Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse
  • 55.20. Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
  • 56.29. Kitų maitinimo paslaugų teikimas
  • 58.19. Kita leidyba
  • 68.20. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
  • 71.11. Architektūros veikla
  • 71.12. Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos
  • 71.12.10. Inžinerinė – technologinė veikla
  • 71.12.20. Projektiniai – konstruktoriniai darbai
  • 73.11. Reklamos agentūrų veikla
  •  73.20. Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
  •  74.90. Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla
  •  79.1. Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla
  • 79.12. Ekskursijų organizatorių veikla
  • 81.3. Kraštovaizdžio tvarkymas
  • 85.51. Sportinis ir rekreacinis švietimas
  • 85.52. Kultūrinis švietimas
  • 85.59. Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
  • 85.60. Švietimui būdingų paslaugų veikla
  • 88.10. Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla
  • 88.99. Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla
  • 90.01. Scenos pastatymų veikla
  • 90.03.  Meninė kūryba
  • 90.04. Meno įrenginių eksploatavimo veikla
  • 91.03. Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas
  • 93.11. Sporto įrenginių eksploatavimas
  • 93.12. Sporto klubų veikla
  • 93.19. Kita sportinė veikla
  • 93.29. Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla
  • 94.12. Profesinių narystės organizacijų veikla
  • 96.09. Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla.
 • Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams.
 • Asociacija turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
 • Asociacijos rėmėju gali būti kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, remiantis bendruomenės veikla, Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
 • Asociacijos pinigus, gautus kaip paramą, taip pat negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą, bendruomenė naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo  to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems tikslams, negu Asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.
 • Asociacija turi teisę samdyti asmenis numatytai veiklai įgyvendinti.
 • Asociacija turi savo antspaudą, logotipą ir kitą simboliką bei sąskaitą banke.

III. Narystė asociacijoje, asociacijos narių teisės ir pareigos

 1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
 2. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
 3. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).
 4. Asociacijos narių pareigos: laikytis Asociacijos įstatų; vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus; dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

IV. Asociacijos organai

 1. Asociacijos organai yra:
  1. 1 visuotinis narių susirinkimas;
  1. 2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – vadovas;
  1. 3. kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba;
  1. 4. revizorius.
 2. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos.
 3. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia vadovas. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų 33 punkte nurodyta tvarka. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 14 (keturiolika) dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.
 4. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.
 5. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 20 Asociacijos narių, valdyba arba vadovas.
 6. Vadovą renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus Asociacijos valdyba.
 7. Vadovas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu.
 8. Vadovas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:
  • atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;
  • priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;
  • parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių susirinkimui;
  • pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui
  • pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir Asociacijos nariams;
  • įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
  • analizuoja valdybos pasiūlymus;
  • viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
  • organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;
  • atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.
 9. Valdybą sudaro 5 nariai (-ių) (įskaitant valdybos pirmininką), kuriais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys. Valdybą  renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas.
 10. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
 11. Valdybos nariams už veiklą valdyboje neatlyginama.
 12.  Valdyba: 
  • analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir vadovui;
  • priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;
  • svarsto valdybos narių, Asociacijos narių ir vadovo keliamus klausimus;
  • nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius;
  • įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
  • sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus.
 13. Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.
 14. Visuotinis narių susirinkimas nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką.

V. Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimo bei asociacijos veiklos kontrolės tvarka

30.  Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.

31. Vadovas per 2 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, bet ne daugiau kaip 4, turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.

32. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 2 metų laikotarpiui išrinktas revizorius.

VI. Asociacijos pranešimai ir skelbimai

33. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami dienraštyje „Klaipėda“.

 • Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu.
 • Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina Valdyba.
 • Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai

VII. Asociacijos įstatų keitimo tvarka

 • Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

VIII. Asociacijos buveinės keitimo tvarka

 • Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

IX. Asociacijos pertvarkymas ir pabaiga

 • Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
 • Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.