Paupių seniūnaitijos seniūnaitės RASOS ARCIŠAUSKIENĖS 2020 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita ruošiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalies 6 punktu. Mano, kaip seniūnaitės ir kaip Asociacijos Paupių bendruomenė valdybos narės, pagrindinė veikla buvo susijusi su:

 • Paupių gyvenamuoju rajonu, siekiant gražinti rajoną, didinti saugumą, burti gyventojus rengiant įvairius renginius/mokymus, atstovauti gyventojus Klaipėdos savivaldybėje ir kitose įstaigose. Kartu su Asociacija Paupių bendruomenė 2020-02-19 suorganizavome Paupių gyvenamojo rajono gyventojų susirinkimą. Susirinkimo metu gyventojų išsakyti lūkesčiai, problemos, pasiūlymai buvo fiksuojami ir numatomi veiksmai jų įgyvendinimui.
 • aktyviai dalyvavau Klaipėdos bendruomenių asociacijos veikloje, padėjau sprendžiant esamas ir planuojamas miestui taršos problemas. Su gyventojais bendravau, informavau, kviečiau – tiesiogiai susitinkant, Fb ir skrajučių pagalba, kabinant skelbimus skelbimų lentoje prie Bendruomenių namų, autobusų stotelėse, parduotuvėse.

Gyvenamoji aplinka: saugumas, sveikata, švari aplinka
Siekdami gyventi švarioje aplinkoje, 2020 m. tęsiau pradėtą dialogą/susitikimus su kaiminystėje veiklą vykdančia medienos drožlių gamintoja AB ”Klaipėdos mediena” (toliau – KM) dėl oro taršos ir triukšmo sumažinimo. Nors su įmonės vadovybe 2019-10-10 įvyko susitikimas su gyventojais, tačiau tarša nemažėjo.

 • todėl 2020-01-10 raštu kreipiausi į Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos (toliau tekste – AAD) su prašymu atlikti įmonės išsamų aplinkosauginį patikrinimą, rekomenduojant pagrindinius tikrinimo aspektus. 2020-04-10 AAD Aplinkos kokybės departamentas raštu mus informavo, kad įmonės patikrinimo metu nustatyti aplinkosauginių normų viršijimai, nustatyti nauji teršalai t.y. nedeklaruota tarša.
 • 2020-04-14 teiktas raštas Aplinkos ministerijai, Aplinkos apsaugos agentūrai, Klaipėdos m. savivaldybės administracijai ir Klaipėdos m. Tarybai dėl AB”Klaipėdos mediena” taršos.
 • 2020-04-16 teiktas raštas Klaipėdos m. Visuomenės sveikatos biurui, kad pateiktų informaciją dėl Paupių gyvenamojo rajono gyventojų sveikatos būklės. 2020-04-21 gautame atsakyme ši įstaiga nurodė, kad rašte nurodytos informacijos jie pateikti negali, nes tai ne jiems skirti klausimai.
 • 2020-05-11 teiktas raštas Aplinkos apsaugos agentūrai dėl AB „Klaipėdos mediena“ adresu Liepų g. 68, Klaipėda, Taršos leidimo Nr. (11.2)-30-127/2008/TL-KL.1-22/2015 pakeitimo
 • 2020-05-27 mano iniciatyva įvyko susitikimas su Nacionalinio visuomenės sveikatos cento specialistais dėl AB “Klaipėdos mediena‘ skleidžiamo triukšmo ir kvapų.
 • 2020-06-17 – suorganizavau gyventojų susitikimą su AB ”Klaipėdos mediena”, kurio metu vėl išsakėme, kad įmonė turi nutraukti taršą.
 • 2020-10-08 kartu su Paupių bendruomene teikėme raštą AB “Klaipėdos mediena” , UAB “Vakarų medienos grupė”, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau tekste NVSC) Klaipėdos departamentui dėl AB „Klaipėdos mediena“ veiklos poveikio Paupių gyvenamojo rajono gyventojų sveikatai, rašte reikalaujant, kad būtų nutraukta medienos plokščių gamyba, nes paupiškiai nenori aukoti savo sveikatos dėl UAB “Vakarų medienos grupė” ir AB “Klaipėdos mediena” neatsakingai vykdomos gamybinės veiklos. NVSC Klaipėdos departamentas reaguodamas į mūsų prašymą atliko AB“Klaipėdos mediena“ kvapo nustatymą instrumentiniu
  būdu ir kvapo sklaidos modeliavimą.
 • 2020-11-03/30 kartu su Asociacija Paupių bendruomene atlikome gyventojų apklausą dėl AB“Klaipėdos mediena“ veiklos neigiamo poveikio Paupių gyvenamojo rajono gyventojams. Nuoroda https://www.paupiubendruomene.lt/apklausos-del-ab-klaipedos-mediena-veiklos-poveikio-paupiugyvenamojo-rajono-gyventojams-analize/
 • 2020-12-01 daviau interviu (nuotolinis) su dienraščio„Klaipėda“ korepondente dėl AB „Klaipėdos mediena“ poveikio gyventojų sveikatai.
 • 2020-12-03 mano prašymu NVSC organizavo nuotolinį išplėstinį susirinkimą, kuriame dalyvavo AB „Klaipėdos mediena“, NVSC Klaipėdos departamento, Klaipėdos m. savivaldybės administracijos, aplinkosapsaugos departamento atstovai, Paupių rajono gyventojai. Asociacija Paupių bendruomenė pristatė gyventojų apklausos dėl oro taršos, triukšmo ir kvapo rezultatus, NVSC pristatė kvapo modelavimo išvadas.
 • Aktyviai dalyvavau Klaipėdos m. savivaldybės 2020–2022 m. strategino veiklos plano derinimo procese: 2020-01-24, 2020-01-29, 2020-10-12 Klaipėdos m savivaldybės administracijai raštuose teiktas pasiūlymas dėl Klemiškės g. rekonstrukcijos pradžios 2022 m., dėl Paupių gyv. rajono gatvių rekonstrukcijos, apimančios asfaltavimo ir apšvietimo darbus, projekto paruošimo 2022 m.; dėl keleivinio transporto stotelės su įvaža Klemiškės gatvėje ties Palangos plentu projektavimo ir įrengimo; dėl Rūko g.– Jaunystės g. sankryžoje įrengti pėsčiųjų perėją ir kryptinį apšvietimą; dėl vaikų žaidimų aikštelės įrengimo Klaipėdos m. savivaldybei priklausančiame žemės sklype adresu Rūko g. 33. 2020-01-20 kreipiausi raštu į Klaipėdos m. savivaldybės administracijos ir UAB“YIT Lietuva“ dėl išversto grunto tarp Joniškės g. ir dviračių tako. Į raštą buvo atsižvelgta ir teritorija buvo sutvarkyta.
 • 2020-02-10, 2020-04-07, 2020-07-13 teiktas raštas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai ir Saugaus eismo komisiją dėl Rūko g.-Jaunystės g. sankryžos sutvarkymo, kad būtų sauga visiems pėstiesiems. Kartu su Paupių bendruomenė 2020-02-23 raštu prašėme Klaipėdos m. savivaldybės administracijos, kad atiduotų paupiškiams dar tinkamus naudojimui Danės skvero ir krantinių rekonstrukcijos metu demontuotus suoliukus ir šiukšliadėžes. Atsakymo, suoliukų ir šiukšliadėžių iki šiolei negavome.
 • 2020-03-12 suorganizavau susirinkimą su gyventojais dėl Klemiškės g. rekonstrukcijos projektinių pasiūlymų.
 • 2020-03-13 paruošiau raštą projektuotojams UAB”Viaprojektai”ir Klaipėdos m. savivaldybės administracijai dėl Klemiškės g. Projektinių pasiūlymų.
 • 2020-03-16 teikiau prašymą UAB „ESSO“, kad dėl 2020-03-11/12 praūžusios audros pašalintų Jaunystės gatvėje šiauriau gyvenamo namo Jaunystės g.8 į gatvės pusę stipriai pasvirusį medį, kuris rėmėsi į elektros laidus.
 • 2020-03-16 teiktas prašymas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Klaipėdos girininkijai dėl 2020-03-11/12 praūžusios audros išvirtusio medžio ant gyvenamo namo Jaunystės g.20 ir Paupių parke vėjaulaužų pašalinimo ir sutvarkymo bei dėl Paupių parko medžių stovio įvertinimo ir tvarkymo.
 • 2020-04-06 teiktas raštas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai dėl vietos tinkamumo treniruoklių įrengimui.
 • 2020-06-18 teiktas raštas Klaipėdos m savivaldybės administracijai įrengti viešo transporto Rūko g. stotelėje, esančioje ties Jaunystės g. 14 namu, stiklinę pavėsinę autobusų laukiantiems žmonėms. 2020-07-20 gautame atsakyme nurodyta, kad stoytelės įrengimas nukeltas į 2021 m.
 • 2020-09-29 teiktas raštas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, Saugaus eismo komisijai, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos dėl saugaus eismo paupių gyvenamojo rajono šiose gatvėse/sankryžose, kuriose neužtikrinamas saugus eismas: Klemiškės gatvė; Jaunystės gatvė; Sankryža Jaunystės gatvė – Liepų gatvė; Joniškės gatvės- Jaunystės gatvės “žiedas”.
 • 2020-10-01 teiktas raštas Aplinkos ministerijai dėl LR teritorijos bendrojo plano rengimo, nurodant, kad šiuo metu krovininis geležinkelio transportas skirtas Klaipėdos jūrų uosto pietinei daliai pravažiuoja tranzitu iš Pauosčio kelyno (šiaurinė miesto dalis) iki Draugystės geležinkelio stoties (pietinė miesto dalis) du kartus: pilnais ir tuščiais vagonais, tuo sukeldamas Klaipėdos miesto, tame tarpe ir mūsų Paupių gyvenamojo rajono, gyventojams papildoma triukšmą, vibraciją ir oro taršą. To išvengti galima ir būtina išnaudoti esamas geležinkelio linijas per Pagėgius, nukreipiant tiesiogiai krovinius pietinei jūrų uosto daliai. Rašte prašoma, kad LR BP numatyti, kad krovininis geležinkelio transportas į šiaurinę ir pietinę uosto dalis patektų nevažiuojant Klaipėdos miesto rytiniu geležinkelio kelynu.
 • Aktyviai dalyvavau Klaipėdos m. savivaldybės 2021-2030 m. strateginio plėtros plano ruošime. 2020-10-19 teiktas raštas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai su prašymu įrašyti į Investicinių projektų sąrašą 1.2.1.3 priemonę „Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių teritorijos sutvarkymas ir įveiklinimas”, papildyti Investicinių projektų sąrąšą priemone 3.2.3.4. „Nekilnojamo kultūros paveldo objekto Paupių dvaro sodybos ir ligoninės pastato komplekso, vad. Bachmano dvaru (kodas 244), tvarkymą, atnaujinimą ir įveiklinimą”, papildyti Investicinių projektų sąrąšą priemone 3.2.2.4. „Paupių parko sutvarkymas ir įveiklinimas“.
 • 2020-11-13 teiktas raštas Klaipėdos m. Tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komitetui, NVSC Klaipėdos departamentui, Klaipėdos m. sav. administracijai dėl “Klaipėdos m. savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 m. ataskaitos patvirtinimo“ projekto, nurodant, kad Ataskaita apie klaipėdiečių sveikatą yra nepilna ir neatspindi klaipėdiečių sveikatos būklės, kai nenurodoma, kokiomis pagrindinėmis ligomis klaipėdiečiai serga, sergamumo/mirštamumo pokyčiai laike; Ataskaitoje pateiktos rekomendacijos yra bendro pobūdžio, kurios taikomos metai iš metų, bet visuomenės sveikata negerėja.
 • 2020-12-16 dalyvavau Saugaus eismo komisijos posėdyje (nuotoliniu būdu) dėl Jaunystės g.-Arimų g. -Liepų g. sankryžos saugumo; Klemiškės gt.Rūko g ir Jaunystės g. eismo saugumo.

Kultūrinis, sportinis gyvenimas
2020-05-29 mano ir Asoc. Paupių bendruomenės iniciatyva įvyko susitikimas su Klaipėdos valstybinės kolegijos direktore Gražina Markvaldiene. Aptarti bendradarbiavimo, leidimo naudotis teritorija, esančia prie prūdelio, bendruomenės reikmėm, šventėms, tvarkyti ją, statyti suoliukus bei lauko treniruoklius.
2020-08-18 dalyvavau gyventojų talkoje prie prūdelio „Ne visus takelius reikia asfaltuoti, kai kuriuos tereikia atsikasti“
2020-08-23 kartu su Paupių rajono gyventojais stovėjau „ Laisvės kelio“ gyvojoje grandinėje
2020-08-29 dalyvavau organizuojant „Vasaros paslydėtuvių“ šventę bei III-iąjį Asociacijos Paupių
bendruomenės gimtadienį. Organizavau Paupių rajono gyventojo Vytauto Kašėtos dailės darbų parodą.
2020-11/12 mėn. padėjau organizuoti Asoc. Paupių bendruomenė paruošto projekto „Bendruomeniškumą stiprinančios iniciatyvos Paupiuose“ renginius.
2020-10-28 dalyvauvau kartu su Asoc. Paupių bendruoemne vadove R. Baguckiene susitikime su Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų motorizuotaja pėstininkų Brigada „Žemaitija“. Aptartas bendradarbiavimas, aktualūs gyventojams klausimai.


Klaipėdos miesto aktualijos
Dalyvavau ir pasisakiau visose Klaipėdos m.seniūnaičių ir Klaipėdos m. išplėstinėse seniūnaičių sueigose.
2020-01-10 dalyvavu Klaipėdos savivaldybėje vykusiame Seimo aplinkos apsaugos komiteto posėdyje dėl AB“Grigeo Klaipėda“ tyrimo dėl nevalytų nuotekų išleidimo į Kuršių marias. Daviau interviu televizijai, radijui.
2020-01-22 dalyvavau Klaipėdos m. savivaldybės užsakymu vykdyto ELLE oro taršos matavimų ataskaitos pristatyme, pasisakiau.
2020-01-23 dalyvavau ir pasisakiau Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto posėdyje dėl Klaipėdoje esamų vandens telkinių kokybės bei ekologinės būklės.
2020-02-05 dalyvavau Asoc. Paupių bendruomenės iniciatyva surengtame Klaipėdos vietos bendruomenių pirmininkų ir vadovų susitikimas „Prie kavos puodelio“, aptartos bendruomenių problemos.
2020-03-07 dalyvavau akcijoje “Už Baltijos pajūrio išsaugojimą”. Organizavo Melnragės bendruomenė
2020-07-14 Išplėstinėje Danės – Pajūrio apygardos seniūnaičių sueigos susirinkime buvau išrinkta Išplėstinės seniūnaičių sueigos sekretore.
2020-10-05 teiktas raštas Klaipėdos m. savivaldybės administracijai dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo taikymo.
2020-11-17 teikiau Klaipėdos m. savivaldybės Tarybos Miesto ūkio ir aplinkosaugos komitetui raštą “Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo 2020–2023 metų programos ir priemonių plano patvirtinimo.


Dalyvavimas Klaipėdos bendruomenių asociacijos veikloje
2020-01-04 dalyvavau ruošiant raštą LR Aplinkos ministerijai ‘”Dėl nuotekų užterštumo kontrolės vykdymo”.
2020-01-06, 2020-06-01 dalyvavau ruošiant raštą LR Aplinkos ministerijai “Dėl minimalių techninių reikalavimų birių kietųjų medžiagų saugojimui, krovimui ir gabenimui”.
2020-01-20 dalyvavau ruošiant raštą dėl UAB „Orion global PET“ plėtros Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos.
2020-02-05 – dalyvavau susitikime su Aplinkos apsaugos agentūros, NVSC, DGE (projektuotojai), įmone dėl UAB ”Orion global PET” PAV ataskaitos.
2020-02-10 su partneriais (KIDE ir kiti) parengiau ir išsiuntėm LR Aplinkos ministerijai ir Sveikatos apsaugos ministerijai raštą “Dėl sprendimų priėmimo, sudarant saugesnę aplinką Vitės kvartale Klaipėdoje, patvirtinus taršą chromu dirvožemyje”.
2020-03-17 dalyvavau ruošiant raštą LR Aplinkos ministerijai “Dėl Klaipėdos rekreacinio ruožo krantų”.
2020-04-21 dalyvavau ruošiant raštą LR Aplinkos ministerijai “Dėl kuro deginimo mažuose deginimo
įrenginiuose ir individualiuose gyvenamuose namuose”
2020-04-23 dalyvavau ruošiant raštą Klaipėdos m. savivaldybės administracijai “Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės paplūdimių įteisinimo ir maudyklų stebėsenos 2020 m.” 2020-05-11 dalyvavau diskusijose Klaipėdos bendruomenių asociacijos susitikime su KU prof. Dariumi Dainiu, Jūrinių tyrimų institutas – vandens, oro taršos, nuotekų tvarkymo, Baltijos krantų erozijos klausimais
2020-06-12 dalyvavau diskusijoje „Oro kokybė Klaipėdoje“, kurią organizavo KBA su Klaipėdos universitetu
2020-06-19 dalyvavau pikete prieš geležinkelių plėtrą naikinant Girulių mišką ir Klaipėdos m. savivaldybėje susitikime su Susisiekimo viceministru Gyčiu Mažeika ir AB Lietuvos geležinkeliai dėl Girulių miško ir naujojo geležinkelio per jį tiesimo.
2020-07-16 dalyvavau susitikime su nauju KVJUD vadovu Algiu Lataku – aptartos oro taršos problemos, galimi sprendimo būdai, susitarta dėl bendrų veiklų.
2020-07-20 dalyvavau ruošiant raštą Aplinkos apsaugos agentūrai “Dėl planuojamos ūkinės veiklos „Geležies rūdos krovos procesas ir sandėliavimas AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos“ KLASCO nuomojamoje teritorijoje prie krantinių nr. 10 ir 11“.
2020-08-25 dalyvavau KBA ir KU nuotolinėje diskusijoje Baltijos jūros ir Kuršių marių vandens kokybės Klaipėdoje klausimu.
2020-11-16 dalyvavau ruošiant raštą- pastabas Aplinkos apsaugos agentūrai “Dėl UAB”Fortum Klaipėda“ termofikacinės jėgainės naudojamų atliekų kiekio tikslinimas pagal kaloringumą, Kretainio g. 3, Klaipėda“ poveikio aplinkai vertinimo atrankos”.
2020-11-27 ruošiau raštą LR Aplinkos ministerijai “Dėl lakių organinių junginių normavimo ir vertinimo”.
2020-12-04 dalyvavau ruošiant raštą Aplinkos apsaugos agentūrai, Susisiekimo ministerijai, NVSC, Klaipėdos m. savivaldybei ”Dėl KVJU susisiekimo infrastruktūros plėtros teritorijoje tarp Kalnupės, Minijos, Senosios Smiltelės, Marių gatvių ir Kuršių marių specialiajam planui”.
2020-12-28 ruošiau raštą LR Aplinkos ministerijai “Dėl lakių organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, ribojimo, vertinimo ir apmokestinimo”.


Mokymai, konferencijos, seminarai
2020-02-08 dalyvavau KMS organizuotuose mokymuose ‘Seniūnaitis ir jo vieta vietos savivaldybėje.
2020-06-29 dalyvavau mokymuose nuotoliniu būdu „NVO stiprinimas, plėtojant jų institucinius gebėjimus ir paslaugų teikimą“, kurį organizavo Lietuvos žmonių su negalia sąjunga.
2020-07-27 dalyvavau Klaipėdos m. savivaldybės rengtame „Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo pristatyme
2020-10-02/04 dalyvavau Lietuvos bendruomenių forume “Trakai 2020“.


Aukščiau paminėtus darbus galėjau nuveikti ir gauti teigiamą rezultatą tik glaudžiai bendradarbiaujant su Asociacija Paupių bendruomene ir gyventojais. Planuoju tęsti nebaigtus ir naujai numatytus darbus.


Numatomos veiklos kryptys
1 Gyvenamosios vietovės teritorijos priežiūra ir
aplinkos apsauga: Klemiškės g. rekonstrukcija, Paupių rajono gatvių rekonstravimas, vaikų žaidimų aikštelės įrengimas, periodiniai susitikimai su AB“Klaipėdos mediena“ vadovais oro taršos klausimais, pavasarinės talkos organizavimas, Paupių rajono puošimas vazonais ir pan. 2. Organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti: kartu su Asociacija Paupių bendruomene rašyti projektus, gauti lėšų ir organizuoti renginius. 3. Dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais: sekti Klaipėdos m. savivaldybės administracijos puslapį www.klaipeda.lt ir aktyviai dalyvauti susitikimuose, svarstymuose ir pan.

Pagarbiai
Paupių seniūnaitijos seniūnaitė Rasa Arcišauskienė, tel. 8-698 11457; rasa.arc@gmail.com

2021.03.13